ช่องทางในการ ถาม-ตอบ

สรุปข้อคำถามที่สำคัญ

คำถามจากนักศึกษา (กยศ.)

คำถามนักศึกษา : รหัส 60 ตอนนี้พักการเรียนไว้ 2 ภาคเรียนการศึกษา กลับไปเรียน ปี 2 เทอม 1 แต่เคยกู้ไปแล้วจะสามารถกู้ได้อีกไหม จนจบปริญญาตรี
ตอบ : ได้ค่ะ สามารถทำแบบคำขอกู้ยืม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มหน้าเพจ กองทุน กยศ. สวนสุนันทา หรือ เพจกองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา และเรียนจิตสาธารณะออนไลน์ 5 หลักสูตร 15 ชั่วโมง ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ และรอประกาศจากทางกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย อีกครั้งค่ะ

--------

คำถามนักศึกษา : รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ยาวถึงสิ้นเดือน พ.ค. แบบนี้ก็ทำจิตอาสาลำบากลำพังที่เรียนออนไลน์ชั่วโมงกิจกรรมไม่พอ จะให้ทำอย่างไรดี
ตอบ : น้องๆ ไม่ต้องกังวลนะคะ ตอนนี้สามารถเรียนจิตสาธารณะออนไลน์นี้ได้ก่อน ถ้ามีหลักสูตรจากทางกองทุนฯ เพิ่มเติมหรือให้ส่งขอกู้ยืมเพียง 15 ชั่วโมง จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

--------

คำถามนักศึกษา : ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก กยศ. สามารถสมัครแล้วทำได้ไหม
ตอบ : ได้ค่ะ สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ที่เว็บไซต์กองทุน กยศ. https://www.studentloan.or.th/ เข้าเมนู ระบบ e-Studentloan และเข้า เมนู นักเรียน/นักศึกษา และคลิกปุ่ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะได้รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบค่ะ

ประเด็นคำถามจากผู้รับบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

คำถามที่ : กรอบการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มีรายละเอียดอะไรบ้าง
ตอบ : กรอบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 มี 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

  • งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม

  • งานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

  • งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  • งานวิจัยเพื่อขยายผลตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ปี 2563 ในเอกสารคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 12

--------

คำถามที่ : การทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ต้องมีเอกสารแนบอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารแนบสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย

  • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน นักวิจัยและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 2 ชุด

  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักวิจัยและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 2 ชุด

  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีนักวิจัยและผู้ค้ำประกันมีคู่สมสร) จำนวน 2 ชุด

กรณีมีคู่สมควร จะต้องแนบเอกสารของคู่สมสรด้วย ดังนี้

  • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน คู่สมสร อย่างละ 2 ชุด

  • สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ปี 2563 ในเอกสารคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 12